donitsi Tabulka znaků Unicode

  • emoji

    🍩 u+1F369