caminetto यूनिकोड चरित्र तालिका

  • हंगुल

     u+B178 u+BD88
  • चीनी

     u+7089 u+7210 u+9229 u+946A u+F932