अंक यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  💯 u+1F4AF🔂 u+1F502🌱 u+1F331🔢 u+1F522👨🏼‍🚀 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F680👨🏾‍🚀 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F680👨‍🚀 u+1F468 u+200D u+1F680👨🏻‍🚀 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F680👨🏽‍🚀 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F680👨🏿‍🚀 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F680👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👆 u+1F446👇 u+1F447👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇🏿 u+1F447 u+1F3FF👩🏼‍🚀 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F680👩🏾‍🚀 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F680👩‍🚀 u+1F469 u+200D u+1F680👩🏻‍🚀 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F680👩🏽‍🚀 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F680👩🏿‍🚀 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F680🛰 u+1F6F0 u+2604👈 u+1F448👉 u+1F449👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👉🏿 u+1F449 u+1F3FF🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC🖕🏾 u+1F595 u+1F3FE🧑🏼‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F680🧑🏾‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F680🤞 u+1F91E🖕 u+1F595🧑‍🚀 u+1F9D1 u+200D u+1F680🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏽 u+1F595 u+1F3FD🖕🏿 u+1F595 u+1F3FF🧑🏻‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F680🧑🏽‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F680🧑🏿‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F680🖐 u+1F590🕶 u+1F576🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👎🏼 u+1F44E u+1F3FC👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👨🏼‍🦯 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9AF👨🏾‍🦯 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9AF👩🏼‍🦯 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9AF👩🏾‍🦯 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9AF🇦🇶 u+1F1E6 u+1F1F6 u+261D u+2197👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏽 u+1F44D u+1F3FD👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏽 u+1F44E u+1F3FD👍 u+1F44D👎 u+1F44E💍 u+1F48D👍🏿 u+1F44D u+1F3FF👎🏿 u+1F44E u+1F3FF# u+0023
 • प्रतीक

   u+2116 u+2102 u+2695𐂧 u+100A7 u+2449
 • संख्या

  ١ u+6611 u+31 u+17E1 u+ED1 u+1041 u+B67 u+E512 u+324 u+345 u+356 u+367 u+378 u+389 u+390 u+303 u+33 u+2491 u+2492 u+2493 u+2494 u+2495 u+2496 u+2497 u+2498 u+2499 u+249A u+249B u+277F u+2789 u+2793 u+0BF0 u+0BF1 u+0BF2 u+0D70 u+0D71 u+0D72 u+1372 u+1373 u+1374 u+1375 u+1376 u+1377 u+1378 u+1379 u+137A u+137B u+137C u+2469 u+246A u+246B u+246C u+246D u+246E u+246F u+2470 u+2471 u+2472 u+2473 u+247D u+247E u+247F u+2480 u+2481 u+2482 u+2483 u+2484 u+2485 u+2486 u+2487 u+24EB u+24EC u+24ED u+24EE u+24EF u+24F0 u+24F1 u+24F2 u+24F3 u+24F4 u+24FE u+3007 u+3248 u+3249 u+324A u+324B u+324C u+324D u+324E u+324F u+3251 u+3252 u+3253 u+3254 u+3255 u+3256 u+3257 u+3258 u+3259 u+325A u+325B u+325C u+325D u+325E u+325F u+32B1 u+32B2 u+32B3 u+32B4 u+32B5 u+32B6 u+32B7 u+32B8 u+32B9 u+32BA u+32BB u+32BC u+32BD u+32BE u+32BF𐄇 u+10107𐄈 u+10108𐄉 u+10109𐄊 u+1010A𐄋 u+1010B𐄌 u+1010C𐄍 u+1010D𐄎 u+1010E𐄏 u+1010F𐄐 u+10110𐄑 u+10111𐄒 u+10112𐄓 u+10113𐄔 u+10114𐄕 u+10115𐄖 u+10116𐄗 u+10117𐄘 u+10118𐄙 u+10119𐄚 u+1011A𐄛 u+1011B𐄜 u+1011C𐄝 u+1011D𐄞 u+1011E𐄟 u+1011F𐄠 u+10120𐄡 u+10121𐄢 u+10122𐄣 u+10123𐄤 u+10124𐄥 u+10125𐄦 u+10126𐄧 u+10127𐄨 u+10128𐄩 u+10129𐄪 u+1012A𐄫 u+1012B𐄬 u+1012C𐄭 u+1012D𐄮 u+1012E𐄯 u+1012F𐄰 u+10130𐄱 u+10131𐄲 u+10132𐄳 u+10133𐋪 u+102EA𐋫 u+102EB𐋬 u+102EC𐋭 u+102ED𐋮 u+102EE𐋯 u+102EF𐋰 u+102F0𐋱 u+102F1𐋲 u+102F2𐋳 u+102F3𐋴 u+102F4𐋵 u+102F5𐋶 u+102F6𐋷 u+102F7𐋸 u+102F8𐋹 u+102F9𐋺 u+102FA𐋻 u+102FB𐏑 u+103D1𐏒 u+103D2𐏓 u+103D3𐏔 u+103D4𐏕 u+103D5𐡘 u+10858𐡙 u+10859𐡚 u+1085A𐡛 u+1085B𐡜 u+1085C𐡝 u+1085D𐡞 u+1085E𐡟 u+1085F𐡹 u+10879𐡺 u+1087A𐡻 u+1087B𐡼 u+1087C𐡽 u+1087D𐡾 u+1087E𐡿 u+1087F𐢧 u+108A7𐢨 u+108A8𐢩 u+108A9𐢪 u+108AA𐢫 u+108AB𐢬 u+108AC𐢭 u+108AD𐢮 u+108AE𐢯 u+108AF𐤖 u+10916𐤗 u+10917𐤘 u+10918𐤙 u+10919𐤚 u+1091A𐤛 u+1091B𐩄 u+10A44𐩅 u+10A45𐩆 u+10A46𐩇 u+10A47𐩽 u+10A7D𐩾 u+10A7E𐪝 u+10A9D𐪞 u+10A9E𐪟 u+10A9F𐫫 u+10AEB𐫬 u+10AEC𐫭 u+10AED𐫮 u+10AEE𐫯 u+10AEF𐭘 u+10B58𐭙 u+10B59𐭚 u+10B5A𐭛 u+10B5B𐭜 u+10B5C𐭝 u+10B5D𐭞 u+10B5E𐭟 u+10B5F𐭸 u+10B78𐭹 u+10B79𐭺 u+10B7A𐭻 u+10B7B𐭼 u+10B7C𐭽 u+10B7D𐭾 u+10B7E𐭿 u+10B7F𐮩 u+10BA9𐮪 u+10BAA𐮫 u+10BAB𐮬 u+10BAC𐮭 u+10BAD𐮮 u+10BAE𐮯 u+10BAF𐹩 u+10E69𐹪 u+10E6A𐹫 u+10E6B𐹬 u+10E6C𐹭 u+10E6D𐹮 u+10E6E𐹯 u+10E6F𐹰 u+10E70𐹱 u+10E71𐹲 u+10E72𐹳 u+10E73𐹴 u+10E74𐹵 u+10E75𐹶 u+10E76𐹷 u+10E77𐹸 u+10E78𐹹 u+10E79𐹺 u+10E7A𑁒 u+11052𑁓 u+11053𑁔 u+11054𑁕 u+11055𑁖 u+11056𑁗 u+11057𑁘 u+11058𑁙 u+11059𑁚 u+1105A𑁛 u+1105B𑁜 u+1105C𑁝 u+1105D𑁞 u+1105E𑁟 u+1105F𑁠 u+11060𑁡 u+11061𑁢 u+11062𑁣 u+11063𑁤 u+11064𑁥 u+11065𑇪 u+111EA𑇫 u+111EB𑇬 u+111EC𑇭 u+111ED𑇮 u+111EE𑇯 u+111EF𑇰 u+111F0𑇱 u+111F1𑇲 u+111F2𑇳 u+111F3𑇴 u+111F4𑣪 u+118EA𑣫 u+118EB𑣬 u+118EC𑣭 u+118ED𑣮 u+118EE𑣯 u+118EF𑣰 u+118F0𑣱 u+118F1𑣲 u+118F2𖭛 u+16B5B𖭜 u+16B5C𖭝 u+16B5D𖭞 u+16B5E𖭟 u+16B5F𖭠 u+16B60𖭡 u+16B61
 • विराम चिह्न

   u+FE5F u+FF03
 • चीनी

   u+4E00 u+58F9 u+8235 u+4E5D u+5186 u+53F7 u+5730 u+5C3A u+5E03 u+6570 u+65E5 u+67C4 u+6832 u+6A5F u+76B4 u+76BA u+7D05 u+8945 u+9EBB u+5DFE u+5E4F u+6578 u+4FA1 u+5024 u+50F9 u+756A u+76F4 u+865F u+9AD8 u+7801 u+78BC u+39C6 u+3CB2 u+433F u+51AA u+5E42 u+5E4E u+7F83 u+2EAA u+2F66 u+3835 u+383D u+383E u+384F u+3854 u+3858 u+3B5B u+3B94 u+3C5B u+3C8D u+3C94 u+3C97 u+3C98 u+42D0 u+42D3 u+42D4 u+42EE u+42F3 u+42F9 u+4365 u+451B u+4549 u+4640 u+4656 u+4657 u+466E u+490B u+4A71 u+4D49 u+5339 u+5E4C u+5E5B u+62ED u+6495 u+6A54 u+6ABE u+6C0D u+7550 u+758B u+7D35 u+7D70 u+7D8C u+7DA2 u+7DB3 u+7DE6 u+7E50 u+7EBB u+7ED6 u+7EE4 u+7EF8 u+7F0C u+8343 u+8827 u+88B1 u+8910 u+8913 u+8919 u+8CE8𫄨 u+2B128 u+3427 u+38ED u+3C54 u+3D4E u+3ECE u+4581 u+4852 u+486B u+486F u+49DE u+4E28 u+4EBB u+516D u+51A7 u+5202 u+5440 u+58F1 u+5F0C u+5F0D u+5F10 u+5F13 u+5FC4 u+624C u+6535 u+65A4 u+67D2 u+6B20 u+6C35 u+706C u+72AC u+72AD u+793B u+7B2C u+8080 u+8279 u+82D0 u+8840 u+8864 u+8CAE u+8CB3 u+8D30 u+97CB u+97E6 u+981F u+98DF u+98E0 u+9963 u+9B32 u+9EA5 u+9EA6 u+9ECD齿 u+9F7F u+F969 u+F9D1
 • लैटिन

  z u+7Ai u+69
 • सिरिलिक

  ҂ u+482҉ u+489
 • हंगुल

   u+C77C u+D55C u+C218 u+D638 u+CC9C
 • अरबी

  س u+633؀ u+0600
 • काना

   u+3044 u+3058 u+306E
 • यूनानी

  δ u+3B4φ u+3C6
 • यी

   u+A2CD
 • अन्य पात्र

  🫀 u+1FAC0🦯 u+1F9AF🤌 u+1F90C؅ u+0605𐣻 u+108FB𐣼 u+108FC𐣽 u+108FD𐣾 u+108FE𐣿 u+108FF𐧀 u+109C0𐧁 u+109C1𐧂 u+109C2𐧃 u+109C3𐧄 u+109C4𐧅 u+109C5𐧆 u+109C6𐧇 u+109C7𐧈 u+109C8𐧉 u+109C9𐧊 u+109CA𐧋 u+109CB𐧌 u+109CC𐧍 u+109CD𐧎 u+109CE𐧏 u+109CF𐧒 u+109D2𐧓 u+109D3𐧔 u+109D4𐧕 u+109D5𐧖 u+109D6𐧗 u+109D7𐧘 u+109D8𐧙 u+109D9𐧚 u+109DA𐧛 u+109DB𐧜 u+109DC𐧝 u+109DD𐧞 u+109DE𐧟 u+109DF𐧠 u+109E0𐧡 u+109E1𐧢 u+109E2𐧣 u+109E3𐧤 u+109E4𐧥 u+109E5𐧦 u+109E6𐧧 u+109E7𐧨 u+109E8𐧩 u+109E9𐧪 u+109EA𐧫 u+109EB𐧬 u+109EC𐧭 u+109ED𐧮 u+109EE𐧯 u+109EF𐧰 u+109F0𐧱 u+109F1𐧲 u+109F2𐧳 u+109F3𐧴 u+109F4𐧵 u+109F5𐳺 u+10CFA𐳻 u+10CFB𐳼 u+10CFC𐳽 u+10CFD𐳾 u+10CFE𐳿 u+10CFF𐼝 u+10F1D𐼞 u+10F1E𐼟 u+10F1F𐼠 u+10F20𐼡 u+10F21𐼢 u+10F22𐼣 u+10F23𐼤 u+10F24𐼥 u+10F25𐽑 u+10F51𐽒 u+10F52𐽓 u+10F53𐽔 u+10F54𑁿 u+1107F𑂽 u+110BD𑃍 u+110CD𑜺 u+1173A𑜻 u+1173B𑱚 u+11C5A𑱛 u+11C5B𑱜 u+11C5C𑱝 u+11C5D𑱞 u+11C5E𑱟 u+11C5F𑱠 u+11C60𑱡 u+11C61𑱢 u+11C62𑱣 u+11C63𑱤 u+11C64𑱥 u+11C65𑱦 u+11C66𑱧 u+11C67𑱨 u+11C68𑱩 u+11C69𑱪 u+11C6A𑱫 u+11C6B𖺊 u+16E8A𖺋 u+16E8B𖺌 u+16E8C𖺍 u+16E8D𖺎 u+16E8E𖺏 u+16E8F𖺐 u+16E90𖺑 u+16E91𖺒 u+16E92𖺓 u+16E93𞣐 u+1E8D0𞣑 u+1E8D1𞣒 u+1E8D2𞣓 u+1E8D3𞣔 u+1E8D4𞣕 u+1E8D5𞣖 u+1E8D6𞱱 u+1EC71𞱲 u+1EC72𞱳 u+1EC73𞱴 u+1EC74𞱵 u+1EC75𞱶 u+1EC76𞱷 u+1EC77𞱸 u+1EC78𞱹 u+1EC79𞱺 u+1EC7A𞱻 u+1EC7B𞱼 u+1EC7C𞱽 u+1EC7D𞱾 u+1EC7E𞱿 u+1EC7F𞲀 u+1EC80𞲁 u+1EC81𞲂 u+1EC82𞲃 u+1EC83𞲄 u+1EC84𞲅 u+1EC85𞲆 u+1EC86𞲇 u+1EC87𞲈 u+1EC88𞲉 u+1EC89𞲊 u+1EC8A𞲋 u+1EC8B𞲌 u+1EC8C𞲍 u+1EC8D𞲎 u+1EC8E𞲏 u+1EC8F𞲐 u+1EC90𞲑 u+1EC91𞲒 u+1EC92𞲓 u+1EC93𞲔 u+1EC94𞲕 u+1EC95𞲖 u+1EC96𞲗 u+1EC97𞲘 u+1EC98𞲙 u+1EC99𞲚 u+1EC9A𞲛 u+1EC9B𞲜 u+1EC9C𞲝 u+1EC9D𞲞 u+1EC9E𞲟 u+1EC9F𞲡 u+1ECA1𞲢 u+1ECA2𞲣 u+1ECA3𞲤 u+1ECA4𞲥 u+1ECA5𞲦 u+1ECA6𞲧 u+1ECA7𞲨 u+1ECA8𞲩 u+1ECA9𞲪 u+1ECAA𞲫 u+1ECAB𞲱 u+1ECB1𞲲 u+1ECB2𞲳 u+1ECB3󠀣 u+E0023
 • सीरियाई

  ܐ u+710ܒ u+712ܓ u+713ܕ u+715ܗ u+717ܘ u+718ܙ u+719ܚ u+71Aܛ u+71Bܝ u+71Dܟ u+71Fܠ u+720ܡ u+721ܢ u+722ܣ u+723ܥ u+725ܦ u+726ܨ u+728ܩ u+729ܪ u+72Aܫ u+72Bܬ u+72C
 • तमिल

   u+0BFA