गुब्बारा यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  💬 u+1F4AC💭 u+1F4AD🗯 u+1F5EF🎈 u+1F388🐡 u+1F421🥦 u+1F966🌍 u+1F30D🙊 u+1F64A👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC🙈 u+1F648🙉 u+1F649🌐 u+1F310🍷 u+1F377👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC🏂🏻 u+1F3C2 u+1F3FB🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC👈 u+1F448👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🌎 u+1F30E👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👴 u+1F474👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC🏂 u+1F3C2🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🏂🏿 u+1F3C2 u+1F3FF🌏 u+1F30F📊 u+1F4CA🛍 u+1F6CD🎹 u+1F3B9👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👵 u+1F475🦠 u+1F9A0🏸 u+1F3F8👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF🚣🏻 u+1F6A3 u+1F3FB🚣🏼 u+1F6A3 u+1F3FC🍙 u+1F359🧼 u+1F9FC📶 u+1F4F6🦹🏻‍♂ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2642🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🍸 u+1F378🦹🏽‍♂ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2642🥬 u+1F96C u+2614🚣🏽 u+1F6A3 u+1F3FD🦹🏻 u+1F9B9 u+1F3FB🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏻‍♀ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2640🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🎊 u+1F38A🏏 u+1F3CF🥍 u+1F94D🦹🏽 u+1F9B9 u+1F3FD🦹🏽‍♀ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2640🇨🇬 u+1F1E8 u+1F1EC😼 u+1F63C🤸🏻‍♂ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2642🤸🏼‍♂ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2642👱🏻 u+1F471 u+1F3FB👱🏼 u+1F471 u+1F3FC🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642👱🏻‍♂ u+1F471 u+1F3FB u+200D u+2642👱🏼‍♂ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2642🔮 u+1F52E👱🏽‍♂ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2642💇🏻 u+1F487 u+1F3FB💇🏼 u+1F487 u+1F3FC💇🏻‍♂ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2642💇🏼‍♂ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2642🚴🏻‍♂ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2642🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🤸‍♂ u+1F938 u+200D u+2642🍡 u+1F361👱🏽 u+1F471 u+1F3FD💇🏽 u+1F487 u+1F3FD💇🏽‍♂ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2642🤸🏻 u+1F938 u+1F3FB🤸🏼 u+1F938 u+1F3FC🤸🏾‍♂ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2642🤸🏿‍♂ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2642🤸🏻‍♀ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2640🤸🏼‍♀ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2640🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👨🏻‍🦰 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👨🏼‍🦰 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👨🏻‍🦱 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👨🏼‍🦱 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👨🏻‍🦳 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👨🏼‍🦳 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👱🏻‍♀ u+1F471 u+1F3FB u+200D u+2640👱🏼‍♀ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2640👨🏻‍🔧 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F527👨🏼‍🔧 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F527🚴🏽‍♂ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2642🧘🏻‍♂ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2642🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642👱‍♂ u+1F471 u+200D u+2642👱🏾‍♂ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2642👱🏿‍♂ u+1F471 u+1F3FF u+200D u+2642👨🏽‍🔧 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F527🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🚵🏻‍♂ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2642🚵🏼‍♂ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2642👱 u+1F471🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏼 u+1F44E u+1F3FC🤛🏻 u+1F91B u+1F3FB🤛🏼 u+1F91B u+1F3FC👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👨🏽‍🦰 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👨🏽‍🦱 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👨🏽‍🦳 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👱🏽‍♀ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2640🤵🏻 u+1F935 u+1F3FB🤵🏼 u+1F935 u+1F3FC💇🏻‍♀ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2640💇🏼‍♀ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2640🚴🏻‍♀ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2640🚴🏼‍♀ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏻 u+1F9D8 u+1F3FB🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏽‍♂ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2642🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🚴‍♂ u+1F6B4 u+200D u+2642🍀 u+1F340💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC🙇🏻 u+1F647 u+1F3FB🙇🏼 u+1F647 u+1F3FC🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🚴🏾‍♂ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2642🚴🏿‍♂ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2642🚵🏽‍♂ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2642👱‍♀ u+1F471 u+200D u+2640🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🧘‍♂ u+1F9D8 u+200D u+2642🎛 u+1F39B📙 u+1F4D9🧪 u+1F9EA💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👨‍🦰 u+1F468 u+200D u+1F9B0👨🏾‍🦰 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👨🏿‍🦰 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👨‍🦱 u+1F468 u+200D u+1F9B1👨🏾‍🦱 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👨🏿‍🦱 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👨‍🦳 u+1F468 u+200D u+1F9B3👨🏾‍🦳 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👨🏿‍🦳 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👱🏾‍♀ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2640👱🏿‍♀ u+1F471 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏻‍🦰 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👩🏼‍🦰 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👩🏻‍🦱 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👩🏼‍🦱 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👩🏻‍🦳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👩🏼‍🦳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🙇🏽 u+1F647 u+1F3FD🧑🏻‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F373🧑🏼‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F373👩🏻‍🍳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F373👩🏼‍🍳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F373🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧎🏻 u+1F9CE u+1F3FB🧎🏼 u+1F9CE u+1F3FC🧎🏻‍♀ u+1F9CE u+1F3FB u+200D u+2640🧎🏼‍♀ u+1F9CE u+1F3FC u+200D u+2640🧑🏻‍🦼 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9BC🧑🏼‍🦼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👨🏻‍🦼 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9BC👨🏼‍🦼 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👩🏻‍🦼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9BC👩🏼‍🦼 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BC🧑🏻‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9BD🧑🏼‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9BD👨🏻‍🦽 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👨🏼‍🦽 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BD👩🏻‍🦽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👩🏼‍🦽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BD🚴🏻 u+1F6B4 u+1F3FB🚴🏼 u+1F6B4 u+1F3FC🚵🏻 u+1F6B5 u+1F3FB🚵🏼 u+1F6B5 u+1F3FC🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏿‍♂ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2642🛀🏻 u+1F6C0 u+1F3FB🛀🏼 u+1F6C0 u+1F3FC🛌🏻 u+1F6CC u+1F3FB🛌🏼 u+1F6CC u+1F3FC🇧🇬 u+1F1E7 u+1F1EC🇹🇹 u+1F1F9 u+1F1F9🏹 u+1F3F9 u+2795🇬🇮 u+1F1EC u+1F1EE
 • प्रतीक

   u+2723 u+2724 u+2749
 • चीनी

   u+4E2D u+85EA u+8CA7 u+5BD2 u+5BE0 u+655D u+7626 u+7A77 u+7AAD u+7AAE u+7AB6 u+83DC u+83F2 u+8D2B u+964B u+60B4 u+62D9 u+7D20 u+99C4 u+3AA0 u+344B u+3994 u+3A48 u+3B1D u+3C42 u+3C65 u+3F7A u+407E u+4090 u+40D2 u+40DA u+427E u+4282 u+429E u+42F5 u+4318 u+4654 u+46CF u+483B u+4B51 u+4B60 u+4E4F u+5559 u+7A45 u+7AC6 u+7CE0 u+8584𠱃 u+20C43
 • सिरिलिक

  ё u+451
 • हंगुल

   u+AD81 u+D48B
 • अन्य पात्र

  🪃 u+1FA83🦲 u+1F9B2🧶 u+1F9F6🪒 u+1FA92🪕 u+1FA95🩴 u+1FA74🩳 u+1FA73🪙 u+1FA99