दाईं तरफ यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🤜 u+1F91C🤜🏻 u+1F91C u+1F3FB🤜🏼 u+1F91C u+1F3FC🤜🏽 u+1F91C u+1F3FD🤜🏾 u+1F91C u+1F3FE🤜🏿 u+1F91C u+1F3FF