दौड़ना यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  💨 u+1F4A8 u+23EC🧹 u+1F9F9 u+2198 u+2B07 u+2199🇳🇫 u+1F1F3 u+1F1EB🇹🇦 u+1F1F9 u+1F1E6😅 u+1F605 u+2721🥫 u+1F96B🇭🇲 u+1F1ED u+1F1F2🏴‍☠ u+1F3F4 u+200D u+2620💧 u+1F4A7👭 u+1F46D👬 u+1F46C🎹 u+1F3B9👭🏻 u+1F46D u+1F3FB👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏽 u+1F46D u+1F3FD👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👭🏿 u+1F46D u+1F3FF👬🏻 u+1F46C u+1F3FB👨🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👬🏼 u+1F46C u+1F3FC👨🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏽 u+1F46C u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👬🏿 u+1F46C u+1F3FF🇹🇹 u+1F1F9 u+1F1F9🍢 u+1F362 u+2665 u+2935🇮🇨 u+1F1EE u+1F1E8🇰🇾 u+1F1F0 u+1F1FE🇲🇵 u+1F1F2 u+1F1F5🇵🇳 u+1F1F5 u+1F1F3🇻🇬 u+1F1FB u+1F1EC🇻🇮 u+1F1FB u+1F1EE🧍🏻 u+1F9CD u+1F3FB🧍🏼 u+1F9CD u+1F3FC🧍🏽 u+1F9CD u+1F3FD🧍🏾 u+1F9CD u+1F3FE🧍🏿 u+1F9CD u+1F3FF
 • प्रतीक

   u+1011
 • चीनी

   u+8D70 u+99AC u+8DD1 u+4F01 u+7ACB u+7AD9 u+4F4D u+5206 u+5353 u+53F0 u+5750 u+5C64 u+5EA7 u+67B6 u+683C u+753A u+7A0B u+8857 u+8EAB u+969B u+3749 u+529E u+53D7 u+5B81 u+5C39 u+6301 u+6401 u+64F1 u+6D41 u+7406 u+7BA1 u+81FA u+8E7D u+8FA6 u+9A01 u+9A8B u+5954 u+5CD9 u+7287 u+F9F7 u+2F74 u+2F9B u+344F u+349B u+368F u+37AB u+37AE u+38F5 u+39D0 u+3A26 u+3A73 u+3B90 u+3BD8 u+3E5F u+41C5 u+41CC u+41D4 u+4256 u+4380 u+47AD u+47AF u+47BC u+47C3 u+47CB u+47CF u+47D7 u+4809 u+481D u+4857 u+4B81 u+4C01 u+4E51 u+51FA u+576B u+592E u+5948 u+5C79 u+6090 u+627B u+633A u+6484 u+64CD u+6516 u+6807 u+684C u+69A2 u+6AA0 u+6C69 u+723C u+7A9C u+7AC4 u+7ADA u+7F44 u+7F4F u+817E u+8D71 u+8D77 u+8E68 u+8F62 u+8F79 u+8FD0 u+900B u+9029 u+932E u+9522 u+99FB u+99FE u+9A11 u+9A16 u+9A30 u+9A33 u+9A9B u+F90C u+F98D𢇇 u+221C7𢐧 u+22427𫘣 u+2B623
 • हंगुल

   u+B8EC
 • यी

   u+A025 u+A246
 • अन्य पात्र

  🪥 u+1FAA5🧍 u+1F9CD