निब यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

   u+26C4🚅 u+1F685🙉 u+1F649🚃 u+1F683📶 u+1F4F6🏂 u+1F3C2🧼 u+1F9FC📴 u+1F4F4🏂🏻 u+1F3C2 u+1F3FB🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🏂🏿 u+1F3C2 u+1F3FF u+2712🛅 u+1F6C5🦹‍♂ u+1F9B9 u+200D u+2642🔖 u+1F516🖊 u+1F58A🦹🏻‍♂ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2642🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🦹🏽‍♂ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2642🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🦹🏿‍♂ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2642🍋 u+1F34B🎋 u+1F38B🎛 u+1F39B🇬🇼 u+1F1EC u+1F1FC💴 u+1F4B4🥫 u+1F96B😼 u+1F63C🏕 u+1F3D5📛 u+1F4DB😆 u+1F606😜 u+1F61C💵 u+1F4B5 u+2755💶 u+1F4B6💹 u+1F4B9 u+203C u+2757😝 u+1F61D🚣 u+1F6A3🍜 u+1F35C🎾 u+1F3BE🏓 u+1F3D3🥊 u+1F94A📲 u+1F4F2💷 u+1F4B7📵 u+1F4F5🚣🏻 u+1F6A3 u+1F3FB🚣🏼 u+1F6A3 u+1F3FC🚣🏽 u+1F6A3 u+1F3FD🚣🏾 u+1F6A3 u+1F3FE🚣🏿 u+1F6A3 u+1F3FF😸 u+1F638🅱 u+1F171🧯 u+1F9EF🙀 u+1F640😿 u+1F63F💦 u+1F4A6💈 u+1F488 u+2049💇‍♂ u+1F487 u+200D u+2642💇‍♀ u+1F487 u+200D u+2640🦕 u+1F995 u+2614🧸 u+1F9F8🎹 u+1F3B9💸 u+1F4B8🔞 u+1F51E💇🏻‍♂ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2642💇🏼‍♂ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2642💇🏽‍♂ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2642💇🏾‍♂ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2642💇🏿‍♂ u+1F487 u+1F3FF u+200D u+2642💇🏻‍♀ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2640💇🏼‍♀ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2640💇🏽‍♀ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2640💇🏾‍♀ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2640💇🏿‍♀ u+1F487 u+1F3FF u+200D u+2640👎 u+1F44E🧕 u+1F9D5🦹‍♀ u+1F9B9 u+200D u+2640👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🦒 u+1F992🧁 u+1F9C1 u+26F5📱 u+1F4F1📔 u+1F4D4🗝 u+1F5DD🧫 u+1F9EB🛁 u+1F6C1🧺 u+1F9FA📳 u+1F4F3👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏼 u+1F44E u+1F3FC👎🏽 u+1F44E u+1F3FD👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👎🏿 u+1F44E u+1F3FF🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🦹🏻 u+1F9B9 u+1F3FB🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏽 u+1F9B9 u+1F3FD🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏿 u+1F9B9 u+1F3FF🦹🏻‍♀ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2640🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🦹🏽‍♀ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2640🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🦹🏿‍♀ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2640🇧🇦 u+1F1E7 u+1F1E6🇧🇯 u+1F1E7 u+1F1EF😶 u+1F636🤥 u+1F925🖤 u+1F5A4👍 u+1F44D🧠 u+1F9E0🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527🚵‍♀ u+1F6B5 u+200D u+2640🧘‍♂ u+1F9D8 u+200D u+2642🧘‍♀ u+1F9D8 u+200D u+2640🦉 u+1F989🦜 u+1F99C🍾 u+1F37E🛥 u+1F6E5🌒 u+1F312🌘 u+1F318 u+26F1📘 u+1F4D8📙 u+1F4D9🗄 u+1F5C4🏹 u+1F3F9🧪 u+1F9EA🧴 u+1F9F4🚻 u+1F6BB🛄 u+1F6C4🚳 u+1F6B3 u+2199👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👍🏽 u+1F44D u+1F3FD👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👍🏿 u+1F44D u+1F3FF🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🚵🏽‍♀ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2640🚵🏾‍♀ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2640🚵🏿‍♀ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2640🧘🏻 u+1F9D8 u+1F3FB🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏽 u+1F9D8 u+1F3FD🧘🏾 u+1F9D8 u+1F3FE🧘🏿 u+1F9D8 u+1F3FF🧘🏻‍♂ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2642🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🧘🏽‍♂ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2642🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏿‍♂ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2642🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏽‍♀ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🧘🏿‍♀ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2640🇦🇱 u+1F1E6 u+1F1F1🇧🇫 u+1F1E7 u+1F1EB🇧🇳 u+1F1E7 u+1F1F3🇧🇶 u+1F1E7 u+1F1F6🇧🇼 u+1F1E7 u+1F1FC🇬🇦 u+1F1EC u+1F1E6🇳🇦 u+1F1F3 u+1F1E6🇹🇹 u+1F1F9 u+1F1F9🇺🇿 u+1F1FA u+1F1FF🇻🇬 u+1F1FB u+1F1EC🏚 u+1F3DA u+2795
 • चीनी

   u+5C3B u+8170 u+67E0 u+6AAC u+6AB8 u+8144 u+815A u+81C0 u+9AC0 u+9ACB u+9AD6 u+5F8C u+7A74 u+80EF u+9177 u+6935 u+3793 u+43D0 u+43F6 u+4401 u+4405 u+480B u+4811 u+4BCC u+4BD7 u+567C u+5C41 u+9AC8 u+9ACE𦛏 u+266CF𦣇 u+268C7
 • हंगुल

   u+B454 u+BCFC u+D7A2
 • अन्य पात्र

  🦲 u+1F9B2🧳 u+1F9F3🫐 u+1FAD0🩸 u+1FA78🩹 u+1FA79🪥 u+1FAA5🦹 u+1F9B9🩴 u+1FA74🪗 u+1FA97🦾 u+1F9BE🦿 u+1F9BF🧘 u+1F9D8🧶 u+1F9F6🥼 u+1F97C🩳 u+1FA73🪰 u+1FAB0🪃 u+1FA83🪙 u+1FA99𝩭 u+1DA6D𝩮 u+1DA6E𝩯 u+1DA6F𝩰 u+1DA70𝩵 u+1DA75
 • थाई

   u+0E2B