नीचे यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  😥 u+1F625 u+2753 u+2754 u+23EC🆘 u+1F198🈁 u+1F201 u+203C u+2757🆖 u+1F196😙 u+1F619💋 u+1F48B👇 u+1F447 u+2049🔻 u+1F53B🏁 u+1F3C1👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF🔰 u+1F530🆔 u+1F194🤭 u+1F92D😎 u+1F60E🌔 u+1F314🌘 u+1F318🆙 u+1F199🆚 u+1F19A😣 u+1F623😃 u+1F603😆 u+1F606🤔 u+1F914😦 u+1F626👎 u+1F44E👐 u+1F450 u+2693 u+2B07🔽 u+1F53D u+2733👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏼 u+1F44E u+1F3FC👎🏽 u+1F44E u+1F3FD👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👎🏿 u+1F44E u+1F3FF👐🏼 u+1F450 u+1F3FC👐🏾 u+1F450 u+1F3FE👐🏿 u+1F450 u+1F3FF😕 u+1F615😲 u+1F632🤗 u+1F917😖 u+1F616 u+2199😒 u+1F612🕺 u+1F57A🍽 u+1F37D🗝 u+1F5DD🅾 u+1F17E🕺🏻 u+1F57A u+1F3FB🕺🏼 u+1F57A u+1F3FC🕺🏽 u+1F57A u+1F3FD🕺🏾 u+1F57A u+1F3FE🕺🏿 u+1F57A u+1F3FF u+2198 u+2195 u+2935🚭 u+1F6AD💹 u+1F4B9 u+2705😰 u+1F630🚯 u+1F6AF u+2122😼 u+1F63C🚧 u+1F6A7 u+26A1🎦 u+1F3A6🆓 u+1F193😇 u+1F607😘 u+1F618😋 u+1F60B😜 u+1F61C😬 u+1F62C😈 u+1F608🚼 u+1F6BC🚸 u+1F6B8🆗 u+1F197😅 u+1F605😱 u+1F631🎯 u+1F3AF🙂 u+1F642😔 u+1F614😭 u+1F62D😓 u+1F613😸 u+1F638👌 u+1F44C👏 u+1F44F🔪 u+1F52A💲 u+1F4B2📈 u+1F4C8📉 u+1F4C9🚰 u+1F6B0🚹 u+1F6B9🚺 u+1F6BA🔝 u+1F51D u+267B🔱 u+1F531 u+274E u+2795 u+2796 u+2797 u+303D u+2755🆑 u+1F191🆒 u+1F192👌🏻 u+1F44C u+1F3FB👌🏼 u+1F44C u+1F3FC👌🏽 u+1F44C u+1F3FD👌🏾 u+1F44C u+1F3FE👌🏿 u+1F44C u+1F3FF👏🏻 u+1F44F u+1F3FB👏🏼 u+1F44F u+1F3FC👏🏽 u+1F44F u+1F3FD👏🏾 u+1F44F u+1F3FE👏🏿 u+1F44F u+1F3FF👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏽 u+1F450 u+1F3FD😊 u+1F60A😍 u+1F60D👺 u+1F47A🙀 u+1F640😿 u+1F63F📞 u+1F4DE u+26A0 u+26D4🚬 u+1F6AC🚷 u+1F6B7😝 u+1F61D🤫 u+1F92B🤨 u+1F928😑 u+1F611😶 u+1F636🤥 u+1F925😯 u+1F62F😢 u+1F622👿 u+1F47F🍴 u+1F374🌒 u+1F312🔧 u+1F527🧲 u+1F9F2🚻 u+1F6BB🔛 u+1F51B u+2747 u+3030🆕 u+1F195🈂 u+1F202😐 u+1F610😞 u+1F61E🤬 u+1F92C🧕 u+1F9D5🦄 u+1F984🐽 u+1F43D🥐 u+1F950🏞 u+1F3DE u+26F5 u+269B u+2734🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF😁 u+1F601🤣 u+1F923🥳 u+1F973👹 u+1F479💌 u+1F48C u+2763💢 u+1F4A2💥 u+1F4A5🤘 u+1F918👍 u+1F44D👃 u+1F443🧒 u+1F9D2🙅 u+1F645🚵‍♀ u+1F6B5 u+200D u+2640🦝 u+1F99D🦘 u+1F998🍁 u+1F341🥣 u+1F963🥠 u+1F960🧭 u+1F9ED🛠 u+1F6E0🏧 u+1F3E7🚮 u+1F6AE u+2721🔅 u+1F505🔆 u+1F506 u+2716 u+274C© u+00A9® u+AE🔣 u+1F523🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👍🏽 u+1F44D u+1F3FD👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👍🏿 u+1F44D u+1F3FF👃🏻 u+1F443 u+1F3FB👃🏼 u+1F443 u+1F3FC👃🏽 u+1F443 u+1F3FD👃🏾 u+1F443 u+1F3FE👃🏿 u+1F443 u+1F3FF🧒🏻 u+1F9D2 u+1F3FB🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC🧒🏽 u+1F9D2 u+1F3FD🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙅🏽 u+1F645 u+1F3FD🙅🏾 u+1F645 u+1F3FE🙅🏿 u+1F645 u+1F3FF🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🚵🏽‍♀ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2640🚵🏾‍♀ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2640🚵🏿‍♀ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2640🇨🇳 u+1F1E8 u+1F1F3🇬🇫 u+1F1EC u+1F1EB🇭🇰 u+1F1ED u+1F1F0🇱🇮 u+1F1F1 u+1F1EE🇲🇴 u+1F1F2 u+1F1F4🇵🇫 u+1F1F5 u+1F1EB🇼🇫 u+1F1FC u+1F1EB u+2639 u+265F🔶 u+1F536🔸 u+1F538🧡 u+1F9E1🍊 u+1F34A🏜 u+1F3DC📙 u+1F4D9✌🏻 u+270C u+1F3FB✌🏽 u+270C u+1F3FD🧑🏻‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F373🧑🏽‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F373🔞 u+1F51E💃 u+1F483💃🏻 u+1F483 u+1F3FB💃🏼 u+1F483 u+1F3FC💃🏽 u+1F483 u+1F3FD💃🏾 u+1F483 u+1F3FE💃🏿 u+1F483 u+1F3FF🙃 u+1F643🔈 u+1F508
 • प्रतीक

   u+26A7 u+2640 u+2642 u+2646က u+1000˯ u+02EFˎ u+02CEˏ u+02CF u+22B0 u+22B1 u+250C u+250D u+250E u+250F u+2510 u+2511 u+2512 u+2513 u+251E u+251F u+2521 u+2522 u+2526 u+2527 u+2529 u+252A u+252C u+252D u+252E u+252F u+2530 u+2531 u+2532 u+2533 u+2540 u+2541 u+2543 u+2544 u+2545 u+2546 u+2547 u+2548 u+2552 u+2553 u+2554 u+2555 u+2556 u+2557 u+2564 u+2565 u+2566 u+256D u+256E u+2577 u+257B u+257D u+257F u+25BC u+25BD u+25BE u+25BF u+2950 u+2967 u+2969˅ u+02C5ˌ u+02CCˍ u+02CD˕ u+02D5˨ u+02E8˩ u+02E9˰ u+02F0˱ u+02F1˲ u+02F2˳ u+02F3˷ u+02F7˻ u+02FB˼ u+02FC˿ u+02FFߵ u+07F5 u+142A u+1981 u+1985 u+1986 u+1987 u+198B u+198C u+198D u+1991 u+1992 u+1993 u+1997 u+1998 u+1999 u+199D u+199E u+199F u+19A3 u+19A4 u+19A5 u+19A8 u+19A9 u+19AB u+1A23 u+1A24 u+1A25 u+1A29 u+1A2A u+1A2B u+1A30 u+1A34 u+1A35 u+1A3B u+1A3C u+1A3Dᨿ u+1A3F u+1A4C u+2193 u+21A1 u+21A7 u+21A8 u+21AF u+21B2 u+21B3 u+21B4 u+21B5 u+21BD u+21C1 u+21C2 u+21C3 u+21C5 u+21CA u+21D3 u+21D5 u+21DF u+21E3 u+21E9 u+21F3 u+22A4 u+22F1 u+2304 u+234A u+234C u+234E u+2366 u+2371 u+238A u+2391 u+23C1 u+23C4 u+23C7 u+23C9 u+23F7 u+261F u+26DB u+275F u+2760 u+27A5 u+27D9 u+294A u+294B u+294C u+294D u+294F u+2951 u+2956 u+2957 u+295E u+295F u+2962 u+2964 u+296B u+296D⥿ u+297F u+29A7 u+29AA u+29AB u+29AE u+29AF u+29E8 u+29E9 u+29EA u+29EC u+29ED u+2ADF u+2AE7 u+2AE9 u+2AEA u+2AF1 u+2B0D u+2B65 u+2BB0 u+2BB1 u+2BB6 u+2BB7 u+2BC6 u+32A6 u+A70B u+A70C u+A710 u+A711 u+A715 u+A716 u+A71C u+A71F u+A721 u+A788 u+AA80 u+AA82 u+AA84 u+AA86 u+AA88 u+AA8A u+AA8C u+AA8E u+AA90 u+AA92 u+AA94 u+AA96 u+AA98 u+AA9A u+AA9C u+AA9E u+AAA0 u+AAA2 u+AAA4 u+AAA6 u+AAA8 u+AAAA u+AAAC u+AAAE𑫳 u+11AF3𑫴 u+11AF4𑫶 u+11AF6𑫷 u+11AF7𛱳 u+1BC73𛲐 u+1BC90𛲑 u+1BC91𛲒 u+1BC92𛲓 u+1BC93𛲔 u+1BC94𛲕 u+1BC95𛲖 u+1BC96𛲗 u+1BC97𛲘 u+1BC98𛲙 u+1BC99𝄭 u+1D12D𝄯 u+1D12F𝄱 u+1D131𝅎 u+1D14E𝅏 u+1D14F𝅔 u+1D154𝅕 u+1D155𝆄 u+1D184𝆲 u+1D1B2🖓 u+1F593🖗 u+1F597🖟 u+1F59F🖡 u+1F5A1🖣 u+1F5A3🙸 u+1F678🞃 u+1F783🡙 u+1F859
 • संख्या

  0 u+30
 • विराम चिह्न

   u+201A u+201E_ u+005F u+2017 u+204E u+2E1C u+2E1D u+2E42 u+301F u+FE33 u+FE34 u+FE4D u+FE4E u+FE4F_ u+FF3F
 • चीनी

   u+4E07 u+5E73 u+93BF u+954E u+9200 u+94AF u+4E0B u+4ECE u+5F9E u+6478 u+91E2 u+933C u+51F9 u+7D4C u+4F4E u+4E2D u+4FD7 u+52AA u+5F31 u+60B4 u+7ADF u+7D42 u+821E u+8A31 u+8E0A u+9042 u+4F0F u+50FB u+5351 u+6BDB u+6BE7 u+77EE u+8CE4 u+8F0A u+8F7E u+9119 u+964B u+96B0 u+3644 u+4E05 u+8E40 u+4A94 u+3487 u+3517 u+390D u+3A19 u+3B1F u+3C6A u+3CBE u+3F58 u+3F82 u+436E u+437B u+437C u+437F u+43A9 u+465D u+469D u+4738 u+4777 u+4812 u+4AD2 u+4B19 u+4B8B u+4C23 u+4FEF u+511B u+52FF u+5782 u+57C0 u+5905 u+5A11 u+62D1 u+631F u+632B u+633E u+63E3 u+63FC u+6963 u+6A75 u+6FE9 u+753E u+83D1 u+8CE8 u+8DF3 u+8E42 u+8E48 u+8F20 u+90D7 u+9108 u+9157𠬛 u+20B1B𢴈 u+22D08 u+2F0C u+3434 u+346F u+3499 u+34B9 u+3523 u+35EB u+3650 u+365F u+3677 u+3778 u+3825 u+3872 u+38F2 u+3909 u+39C5 u+39EA u+3A28 u+3A35 u+3A45 u+3A4C u+3A52 u+3A7E u+3A8F u+3A92 u+3AA6㪿 u+3ABF u+3C93 u+3CA4 u+3CC2 u+3DD0 u+401C u+4021 u+402A u+404A u+4055 u+4060 u+40AB u+40CD u+40D6 u+40E3 u+410F u+412A u+41AC u+41CF u+42D8 u+4383 u+4458 u+44F9 u+453D u+4599 u+4612 u+465F u+4675 u+46C1 u+4785 u+47B1 u+47E1 u+47EB u+47EE u+483D u+4879 u+49D8 u+4A3E u+4A8F u+4A9C u+4AA1 u+4AAC u+4AB4 u+4ACD u+4BEC u+4BEF u+4BF1 u+4C8E u+4CB3 u+4EFE u+4F10 u+4F4B u+5012 u+5043 u+5056 u+522C u+524B u+5257 u+5277 u+5367 u+5378 u+54D9 u+555A u+5672 u+574F u+575E u+5760 u+57A3 u+57E4 u+57ED u+5862 u+589C u+5BD8 u+5D76 u+5E14 u+5EB3 u+5F55 u+5F7D u+626F u+6291 u+6309 u+636C u+637A u+6389 u+63FE u+6401 u+6407 u+6435 u+6470 u+6482 u+64A6 u+64F1 u+64F2 u+6C04 u+6C05 u+6CFB u+6DCC u+7009 u+71AC u+71EC u+725F u+7325 u+732C u+77B0 u+78E7 u+7D39 u+7E0B u+7F12 u+7F37 u+8037 u+81E5 u+89ED u+8A8C u+8CBD u+8CCE u+8D31 u+8D3B u+8DC1 u+8DCC u+8DE4 u+8DFD u+8E76 u+8E8F u+8E99 u+8EAA u+8EB7 u+8EBA u+9304 u+958A u+964D u+9696 u+969D u+980F u+9883 u+98AA u+9AE7 u+9F67錄 u+F93F u+FA09𡃏 u+210CF𡄽 u+2113D𦂥 u+260A5𦖿 u+265BF𨀤 u+28024𨂐 u+28090𨅝 u+2815D𨆪 u+281AA
 • लैटिन

  a u+61 u+1D00u u+75 u+2C7A u+AB54 u+AB55 u+AB56 u+AB58
 • सिरिलिक

  с u+441
 • हंगुल

   u+CDA4 u+D559 u+BC11
 • अरबी

  إ u+0625ٳ u+0673 u+FE87 u+FE88 u+FEF9 u+FEFAۣ u+06E3۪ u+06EAۭ u+06ED u+08AD
 • देवनागरी

   u+928
 • काना

   u+304B u+3052
 • तिब्बती

   u+0F35 u+0F37
 • अन्य पात्र

  🪶 u+1FAB6🥶 u+1F976🫖 u+1FAD6🩸 u+1FA78🥲 u+1F972🥸 u+1F978🩴 u+1FA74🥱 u+1F971🦦 u+1F9A6🩹 u+1FA79🪑 u+1FA91🥷 u+1F977🪤 u+1FAA4🟧 u+1F7E7🟠 u+1F7E0🩰 u+1FA70̞ u+031E𝠈 u+1D808𝢓 u+1D893𝢿 u+1D8BF𝣪 u+1D8EA𝣾 u+1D8FE𝤀 u+1D900𝤁 u+1D901̲ u+0332̳ u+0333߬ u+07EC߰ u+07F0 u+08D3 u+08D9 u+1A5A u+1A5B᷿ u+1DFF u+2E45 u+2E46 u+2E47 u+2E48𖫱 u+16AF1𖫳 u+16AF3𖫴 u+16AF4𛲢 u+1BCA2𝆪 u+1D1AA𝇤 u+1D1E4𝇦 u+1D1E6𝠌 u+1D80C𝢎 u+1D88E𝢏 u+1D88F𝢐 u+1D890𝢑 u+1D891𝢫 u+1D8AB𝢬 u+1D8AC𝢭 u+1D8AD𝣄 u+1D8C4𝤡 u+1D921𝤢 u+1D922𝤤 u+1D924𝤥 u+1D925𝤦 u+1D926𝨈 u+1DA08𝨉 u+1DA09𝨌 u+1DA0C𝨍 u+1DA0D𝨎 u+1DA0E𝨟 u+1DA1F𝨯 u+1DA2F󠁟 u+E005F