बोली यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  😺 u+1F63A😸 u+1F638😻 u+1F63B😼 u+1F63C😽 u+1F63D🙊 u+1F64A😹 u+1F639🙀 u+1F640😿 u+1F63F😾 u+1F63E🚅 u+1F685🍎 u+1F34E u+26BD💡 u+1F4A1📛 u+1F4DB👱 u+1F471💇‍♀ u+1F487 u+200D u+2640🐱 u+1F431👱🏻 u+1F471 u+1F3FB👱🏼 u+1F471 u+1F3FC👱🏽 u+1F471 u+1F3FD👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF💇🏻‍♀ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2640💇🏼‍♀ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2640💇🏽‍♀ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2640💇🏾‍♀ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2640💇🏿‍♀ u+1F487 u+1F3FF u+200D u+2640🎾 u+1F3BE💇‍♂ u+1F487 u+200D u+2642🌾 u+1F33E🍡 u+1F361🏉 u+1F3C9🔮 u+1F52E🧢 u+1F9E2🔩 u+1F529💇🏻‍♂ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2642💇🏼‍♂ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2642💇🏽‍♂ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2642💇🏾‍♂ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2642💇🏿‍♂ u+1F487 u+1F3FF u+200D u+2642🎳 u+1F3B3💴 u+1F4B4💵 u+1F4B5🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👨‍🦰 u+1F468 u+200D u+1F9B0👨🏻‍🦰 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👨🏼‍🦰 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👨🏽‍🦰 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👨🏾‍🦰 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👨🏿‍🦰 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👩‍🦰 u+1F469 u+200D u+1F9B0👩🏻‍🦰 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👩🏼‍🦰 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👩🏽‍🦰 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👩🏾‍🦰 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👩🏿‍🦰 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👱‍♀ u+1F471 u+200D u+2640🌸 u+1F338🥍 u+1F94D🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👨‍🦱 u+1F468 u+200D u+1F9B1👨🏻‍🦱 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👨🏼‍🦱 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👨🏽‍🦱 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👨🏾‍🦱 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👨🏿‍🦱 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👱🏻‍♀ u+1F471 u+1F3FB u+200D u+2640👱🏼‍♀ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2640👱🏽‍♀ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2640👱🏾‍♀ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2640👱🏿‍♀ u+1F471 u+1F3FF u+200D u+2640👩‍🦱 u+1F469 u+200D u+1F9B1👩🏻‍🦱 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👩🏼‍🦱 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👩🏽‍🦱 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👩🏾‍🦱 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👩🏿‍🦱 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🗨 u+1F5E8💇 u+1F487🏓 u+1F3D3💶 u+1F4B6💇🏻 u+1F487 u+1F3FB💇🏼 u+1F487 u+1F3FC💇🏽 u+1F487 u+1F3FD💇🏾 u+1F487 u+1F3FE💇🏿 u+1F487 u+1F3FF👱‍♂ u+1F471 u+200D u+2642🐈 u+1F408🥎 u+1F94E🏐 u+1F3D0🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👱🏻‍♂ u+1F471 u+1F3FB u+200D u+2642👱🏼‍♂ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2642👱🏽‍♂ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2642👱🏾‍♂ u+1F471 u+1F3FE u+200D u+2642👱🏿‍♂ u+1F471 u+1F3FF u+200D u+2642👨‍🦳 u+1F468 u+200D u+1F9B3👨🏻‍🦳 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👨🏼‍🦳 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👨🏽‍🦳 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👨🏾‍🦳 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👨🏿‍🦳 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👩‍🦳 u+1F469 u+200D u+1F9B3👩🏻‍🦳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👩🏼‍🦳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👩🏽‍🦳 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👩🏾‍🦳 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👩🏿‍🦳 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🐂 u+1F402🍒 u+1F352🍙 u+1F359🚑 u+1F691🎊 u+1F38A🏏 u+1F3CF🎱 u+1F3B1📀 u+1F4C0🇧🇪 u+1F1E7 u+1F1EA🇧🇬 u+1F1E7 u+1F1EC🇧🇴 u+1F1E7 u+1F1F4🇧🇾 u+1F1E7 u+1F1FE🇧🇿 u+1F1E7 u+1F1FF😆 u+1F606💬 u+1F4AC🏀 u+1F3C0🔐 u+1F510👈 u+1F448🌍 u+1F30D🌐 u+1F310👢 u+1F462👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF🌏 u+1F30F💰 u+1F4B0🍷 u+1F377🚃 u+1F683📴 u+1F4F4👵 u+1F475🤸‍♀ u+1F938 u+200D u+2640🚨 u+1F6A8🌜 u+1F31C📥 u+1F4E5👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF🤸🏻‍♀ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2640🤸🏼‍♀ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2640🤸🏽‍♀ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏾‍♀ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2640🤸🏿‍♀ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2640🧕 u+1F9D5🚴‍♀ u+1F6B4 u+200D u+2640🚵‍♀ u+1F6B5 u+200D u+2640🌺 u+1F33A🌎 u+1F30E🕋 u+1F54B🚲 u+1F6B2🌦 u+1F326💸 u+1F4B8 u+2757🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🚴🏻‍♀ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2640🚴🏼‍♀ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2640🚴🏽‍♀ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2640🚴🏾‍♀ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2640🚴🏿‍♀ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2640🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🚵🏽‍♀ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2640🚵🏾‍♀ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2640🚵🏿‍♀ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2640😛 u+1F61B😜 u+1F61C💭 u+1F4AD🦹‍♀ u+1F9B9 u+200D u+2640🏂 u+1F3C2 u+26C5 u+26C4🎿 u+1F3BF🦹🏻‍♀ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2640🦹🏼‍♀ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2640🦹🏽‍♀ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2640🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🦹🏿‍♀ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2640🏂🏻 u+1F3C2 u+1F3FB🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🏂🏿 u+1F3C2 u+1F3FF💪 u+1F4AA👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🚴‍♂ u+1F6B4 u+200D u+2642🚵‍♂ u+1F6B5 u+200D u+2642🍸 u+1F378🎬 u+1F3AC💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF🚴🏻‍♂ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2642🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🚴🏽‍♂ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2642🚴🏾‍♂ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2642🚴🏿‍♂ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2642🚵🏻‍♂ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2642🚵🏼‍♂ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2642🚵🏽‍♂ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2642🚵🏾‍♂ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2642🚵🏿‍♂ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2642🗯 u+1F5EF👴 u+1F474🤵 u+1F935🤸‍♂ u+1F938 u+200D u+2642🦕 u+1F995🍓 u+1F353🍞 u+1F35E🍜 u+1F35C🥊 u+1F94A🧿 u+1F9FF🧸 u+1F9F8📲 u+1F4F2 u+2712📵 u+1F4F5👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF🤵🏻 u+1F935 u+1F3FB🤵🏼 u+1F935 u+1F3FC🤵🏽 u+1F935 u+1F3FD🤵🏾 u+1F935 u+1F3FE🤵🏿 u+1F935 u+1F3FF🤸🏻 u+1F938 u+1F3FB🤸🏼 u+1F938 u+1F3FC🤸🏽 u+1F938 u+1F3FD🤸🏾 u+1F938 u+1F3FE🤸🏿 u+1F938 u+1F3FF🤸🏻‍♂ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2642🤸🏼‍♂ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2642🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642🤸🏾‍♂ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2642🤸🏿‍♂ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2642😷 u+1F637🤓 u+1F913🖤 u+1F5A4🦹‍♂ u+1F9B9 u+200D u+2642🧎‍♀ u+1F9CE u+200D u+2640💐 u+1F490🌹 u+1F339🍀 u+1F340🥃 u+1F943💈 u+1F488🎒 u+1F392📫 u+1F4EB📪 u+1F4EA🔒 u+1F512🔫 u+1F52B🧴 u+1F9F4🚳 u+1F6B3🦹🏻 u+1F9B9 u+1F3FB🦹🏼 u+1F9B9 u+1F3FC🦹🏽 u+1F9B9 u+1F3FD🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏿 u+1F9B9 u+1F3FF🦹🏻‍♂ u+1F9B9 u+1F3FB u+200D u+2642🦹🏼‍♂ u+1F9B9 u+1F3FC u+200D u+2642🦹🏽‍♂ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2642🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🦹🏿‍♂ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2642🧎🏻‍♀ u+1F9CE u+1F3FB u+200D u+2640🧎🏼‍♀ u+1F9CE u+1F3FC u+200D u+2640🧎🏽‍♀ u+1F9CE u+1F3FD u+200D u+2640🧎🏾‍♀ u+1F9CE u+1F3FE u+200D u+2640🧎🏿‍♀ u+1F9CE u+1F3FF u+200D u+2640🤒 u+1F912💜 u+1F49C🖕 u+1F595👩‍🍳 u+1F469 u+200D u+1F373🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527🧟‍♀ u+1F9DF u+200D u+2640🧑‍🦽 u+1F9D1 u+200D u+1F9BD👨‍🦽 u+1F468 u+200D u+1F9BD👩‍🦽 u+1F469 u+200D u+1F9BD👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642🚴 u+1F6B4🚵 u+1F6B5🧘‍♀ u+1F9D8 u+200D u+2640🦓 u+1F993🦉 u+1F989🏍 u+1F3CD u+26BE🎛 u+1F39B📱 u+1F4F1🔦 u+1F526📔 u+1F4D4📖 u+1F4D6📘 u+1F4D8🗞 u+1F5DE📤 u+1F4E4📮 u+1F4EE🗝 u+1F5DD🏹 u+1F3F9🧪 u+1F9EA🧫 u+1F9EB🧺 u+1F9FA u+23F8📳 u+1F4F3🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC🖕🏽 u+1F595 u+1F3FD🖕🏾 u+1F595 u+1F3FE🖕🏿 u+1F595 u+1F3FF👩🏻‍🍳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F373👩🏼‍🍳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F373👩🏽‍🍳 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F373👩🏾‍🍳 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F373👩🏿‍🍳 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F373🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏻‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9BD🧑🏼‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9BD🧑🏽‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9BD🧑🏾‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9BD🧑🏿‍🦽 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9BD👨🏻‍🦽 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👨🏼‍🦽 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BD👨🏽‍🦽 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9BD👨🏾‍🦽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9BD👨🏿‍🦽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9BD👩🏻‍🦽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👩🏼‍🦽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BD👩🏽‍🦽 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9BD👩🏾‍🦽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9BD👩🏿‍🦽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9BD🚴🏻 u+1F6B4 u+1F3FB🚴🏼 u+1F6B4 u+1F3FC🚴🏽 u+1F6B4 u+1F3FD🚴🏾 u+1F6B4 u+1F3FE🚴🏿 u+1F6B4 u+1F3FF🚵🏻 u+1F6B5 u+1F3FB🚵🏼 u+1F6B5 u+1F3FC🚵🏽 u+1F6B5 u+1F3FD🚵🏾 u+1F6B5 u+1F3FE🚵🏿 u+1F6B5 u+1F3FF🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏽‍♀ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🧘🏿‍♀ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2640🇧🇩 u+1F1E7 u+1F1E9🇧🇱 u+1F1E7 u+1F1F1🇧🇷 u+1F1E7 u+1F1F7🇨🇬 u+1F1E8 u+1F1EC🇨🇴 u+1F1E8 u+1F1F4🇬🇮 u+1F1EC u+1F1EE🇱🇾 u+1F1F1 u+1F1FE u+23EE u+26A1 u+26C8 u+23EF u+23ED u+2649 u+2198 u+2199 u+23EC u+23F3 u+25B6 u+2638 u+267E u+2B07 u+21A9 u+21AA🥯 u+1F96F👁‍🗨 u+1F441 u+200D u+1F5E8🏅 u+1F3C5🥇 u+1F947🥈 u+1F948🥉 u+1F949🎖 u+1F396
 • प्रतीक

  🗩 u+1F5E9🗬 u+1F5EC🗭 u+1F5ED🗮 u+1F5EE🗰 u+1F5F0🗱 u+1F5F1𐇬 u+101EC
 • चीनी

   u+732B u+8C93 u+4E26 u+5E76 u+90FD u+6CE1 u+4FDD u+5207 u+52CB u+52DB u+5575 u+65AD u+65B7 u+6BD4 u+6CA4 u+6F1A u+724C u+7D55 u+7EDD u+6CAB u+7AE0 u+9B06 u+6F06 u+55B5 u+3E13 u+6036 u+3E18 u+4314 u+4A60 u+6CB8 u+6D8C u+6E0A u+6E15 u+38C7 u+54A5 u+54AA u+731E u+9BF4 u+9CBA
 • लैटिन

  c u+63b u+62t u+74a u+61æ u+E6
 • हंगुल

   u+ACF0 u+AF2D u+C539 u+CC41
 • यी

   u+A2B6
 • अन्य पात्र

  🦰 u+1F9B0🫐 u+1FAD0🦱 u+1F9B1🦲 u+1F9B2🥿 u+1F97F🪣 u+1FAA3🦳 u+1F9B3🩰 u+1FA70🪒 u+1FA92🪃 u+1FA83🥵 u+1F975🤸 u+1F938🩹 u+1FA79🦹 u+1F9B9🥰 u+1F970🥼 u+1F97C🟣 u+1F7E3🧋 u+1F9CB🩴 u+1FA74🪘 u+1FA98