हड्डी यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🍖 u+1F356🦴 u+1F9B4🍗 u+1F357
  • चीनी

     u+8702 u+9AA8 u+4ABC u+4BCA u+4BD1 u+4BDE u+45C9 u+45E5 u+45E6 u+45EC u+45F7 u+873E u+8761 u+8789 u+8803 u+8815 u+2EE3 u+2FBB u+3ABE u+43DD u+443F u+4786 u+480B u+4AB4 u+4ABA u+4AC0 u+4BCD u+4BCE u+4BD3 u+4BD7 u+4BD9 u+4BDF u+4BE0 u+4BE6 u+80F6 u+8162 u+81FC u+8F14 u+8F85 u+986C u+9873 u+989E u+98A5 u+9AAD u+9AB8 u+9ABA u+9ABC u+9AC0 u+9AC1 u+9AC3 u+9AC4 u+9AC8 u+9ACE u+9AD3
  • हंगुल

     u+BC8C u+ACE8 u+BF08