हाथ यूनिकोड चरित्र तालिका

 • अन्य पात्र

  🦾 u+1F9BE🦣 u+1F9A3🤌 u+1F90C🤏 u+1F90F🤦 u+1F926🦲 u+1F9B2🩢 u+1FA62🩩 u+1FA69𝠀 u+1D800𝠁 u+1D801𝠂 u+1D802𝠃 u+1D803𝠄 u+1D804𝠅 u+1D805𝠆 u+1D806𝠇 u+1D807𝠈 u+1D808𝠉 u+1D809𝠊 u+1D80A𝠋 u+1D80B𝠌 u+1D80C𝠍 u+1D80D𝠎 u+1D80E𝠏 u+1D80F𝠐 u+1D810𝠑 u+1D811𝠒 u+1D812𝠓 u+1D813𝠔 u+1D814𝠕 u+1D815𝠖 u+1D816𝠗 u+1D817𝠘 u+1D818𝠙 u+1D819𝠚 u+1D81A𝠛 u+1D81B𝠜 u+1D81C𝠝 u+1D81D𝠞 u+1D81E𝠟 u+1D81F𝠠 u+1D820𝠡 u+1D821𝠢 u+1D822𝠣 u+1D823𝠤 u+1D824𝠥 u+1D825𝠦 u+1D826𝠧 u+1D827𝠨 u+1D828𝠩 u+1D829𝠪 u+1D82A𝠫 u+1D82B𝠬 u+1D82C𝠭 u+1D82D𝠮 u+1D82E𝠯 u+1D82F𝠰 u+1D830𝠱 u+1D831𝠲 u+1D832𝠳 u+1D833𝠴 u+1D834𝠵 u+1D835𝠶 u+1D836𝠷 u+1D837𝠸 u+1D838𝠹 u+1D839𝠺 u+1D83A𝠻 u+1D83B𝠼 u+1D83C𝠽 u+1D83D𝠾 u+1D83E𝠿 u+1D83F𝡀 u+1D840𝡁 u+1D841𝡂 u+1D842𝡃 u+1D843𝡄 u+1D844𝡅 u+1D845𝡆 u+1D846𝡇 u+1D847𝡈 u+1D848𝡉 u+1D849𝡊 u+1D84A𝡋 u+1D84B𝡌 u+1D84C𝡍 u+1D84D𝡎 u+1D84E𝡏 u+1D84F𝡐 u+1D850𝡑 u+1D851𝡒 u+1D852𝡓 u+1D853𝡔 u+1D854𝡕 u+1D855𝡖 u+1D856𝡗 u+1D857𝡘 u+1D858𝡙 u+1D859𝡚 u+1D85A𝡛 u+1D85B𝡜 u+1D85C𝡝 u+1D85D𝡞 u+1D85E𝡟 u+1D85F𝡠 u+1D860𝡡 u+1D861𝡢 u+1D862𝡣 u+1D863𝡤 u+1D864𝡥 u+1D865𝡦 u+1D866𝡧 u+1D867𝡨 u+1D868𝡩 u+1D869𝡪 u+1D86A𝡫 u+1D86B𝡬 u+1D86C𝡭 u+1D86D𝡮 u+1D86E𝡯 u+1D86F𝡰 u+1D870𝡱 u+1D871𝡲 u+1D872𝡳 u+1D873𝡴 u+1D874𝡵 u+1D875𝡶 u+1D876𝡷 u+1D877𝡸 u+1D878𝡹 u+1D879𝡺 u+1D87A𝡻 u+1D87B𝡼 u+1D87C𝡽 u+1D87D𝡾 u+1D87E𝡿 u+1D87F𝢀 u+1D880𝢁 u+1D881𝢂 u+1D882𝢃 u+1D883𝢄 u+1D884𝢅 u+1D885𝢆 u+1D886𝢇 u+1D887𝢈 u+1D888𝢉 u+1D889𝢊 u+1D88A𝢋 u+1D88B𝢌 u+1D88C𝢍 u+1D88D𝢎 u+1D88E𝢏 u+1D88F𝢐 u+1D890𝢑 u+1D891𝢒 u+1D892𝢓 u+1D893𝢔 u+1D894𝢕 u+1D895𝢖 u+1D896𝢗 u+1D897𝢘 u+1D898𝢙 u+1D899𝢚 u+1D89A𝢛 u+1D89B𝢜 u+1D89C𝢝 u+1D89D𝢞 u+1D89E𝢟 u+1D89F𝢠 u+1D8A0𝢡 u+1D8A1𝢢 u+1D8A2𝢣 u+1D8A3𝢤 u+1D8A4𝢥 u+1D8A5𝢦 u+1D8A6𝢧 u+1D8A7𝢨 u+1D8A8𝢩 u+1D8A9𝢪 u+1D8AA𝢫 u+1D8AB𝢬 u+1D8AC𝢭 u+1D8AD𝢮 u+1D8AE𝢯 u+1D8AF𝢰 u+1D8B0𝢱 u+1D8B1𝢲 u+1D8B2𝢳 u+1D8B3𝢴 u+1D8B4𝢵 u+1D8B5𝢶 u+1D8B6𝢷 u+1D8B7𝢸 u+1D8B8𝢹 u+1D8B9𝢺 u+1D8BA𝢻 u+1D8BB𝢼 u+1D8BC𝢽 u+1D8BD𝢾 u+1D8BE𝢿 u+1D8BF𝣀 u+1D8C0𝣁 u+1D8C1𝣂 u+1D8C2𝣃 u+1D8C3𝣄 u+1D8C4𝣅 u+1D8C5𝣆 u+1D8C6𝣇 u+1D8C7𝣈 u+1D8C8𝣉 u+1D8C9𝣊 u+1D8CA𝣋 u+1D8CB𝣌 u+1D8CC𝣍 u+1D8CD𝣎 u+1D8CE𝣏 u+1D8CF𝣐 u+1D8D0𝣑 u+1D8D1𝣒 u+1D8D2𝣓 u+1D8D3𝣔 u+1D8D4𝣕 u+1D8D5𝣖 u+1D8D6𝣗 u+1D8D7𝣘 u+1D8D8𝣙 u+1D8D9𝣚 u+1D8DA𝣛 u+1D8DB𝣜 u+1D8DC𝣝 u+1D8DD𝣞 u+1D8DE𝣟 u+1D8DF𝣠 u+1D8E0𝣡 u+1D8E1𝣢 u+1D8E2𝣣 u+1D8E3𝣤 u+1D8E4𝣥 u+1D8E5𝣦 u+1D8E6𝣧 u+1D8E7𝣨 u+1D8E8𝣩 u+1D8E9𝣪 u+1D8EA𝣫 u+1D8EB𝣬 u+1D8EC𝣭 u+1D8ED𝣮 u+1D8EE𝣯 u+1D8EF𝣰 u+1D8F0𝣱 u+1D8F1𝣲 u+1D8F2𝣳 u+1D8F3𝣴 u+1D8F4𝣵 u+1D8F5𝣶 u+1D8F6𝣷 u+1D8F7𝣸 u+1D8F8𝣹 u+1D8F9𝣺 u+1D8FA𝣻 u+1D8FB𝣼 u+1D8FC𝣽 u+1D8FD𝣾 u+1D8FE𝣿 u+1D8FF𝤀 u+1D900𝤁 u+1D901𝤂 u+1D902𝤃 u+1D903𝤄 u+1D904
 • प्रतीक

   u+2656 u+265C u+1B74 u+1B75 u+1B76 u+1B77 u+1B78 u+1B79 u+1B7A u+1B7B u+1B7C🕻 u+1F57B🕽 u+1F57D🖎 u+1F58E🖏 u+1F58F🖑 u+1F591🖔 u+1F594🖗 u+1F597
 • इमोजी

  👏🏽 u+1F44F u+1F3FD👐🏽 u+1F450 u+1F3FD🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏾‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏿‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD👏 u+1F44F👐 u+1F450🧑‍🤝‍🧑 u+1F9D1 u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1👏🏻 u+1F44F u+1F3FB👏🏼 u+1F44F u+1F3FC👏🏾 u+1F44F u+1F3FE👏🏿 u+1F44F u+1F3FF👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏼 u+1F450 u+1F3FC👐🏾 u+1F450 u+1F3FE👐🏿 u+1F450 u+1F3FF🙋🏽 u+1F64B u+1F3FD🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏿‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FF🙋 u+1F64B🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640🙋🏻 u+1F64B u+1F3FB🙋🏼 u+1F64B u+1F3FC🙋🏾 u+1F64B u+1F3FE🙋🏿 u+1F64B u+1F3FF🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏻‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👫🏽 u+1F46B u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏽‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👫 u+1F46B🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD👌🏽 u+1F44C u+1F3FD🙌🏽 u+1F64C u+1F3FD👫🏻 u+1F46B u+1F3FB👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👫🏿 u+1F46B u+1F3FF🖐 u+1F590👌 u+1F44C🙌 u+1F64C🤚🏽 u+1F91A u+1F3FD🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF👌🏻 u+1F44C u+1F3FB👌🏼 u+1F44C u+1F3FC👌🏾 u+1F44C u+1F3FE👌🏿 u+1F44C u+1F3FF🙌🏻 u+1F64C u+1F3FB🙌🏼 u+1F64C u+1F3FC🙌🏾 u+1F64C u+1F3FE🙌🏿 u+1F64C u+1F3FF🙏🏽 u+1F64F u+1F3FD✍🏽 u+270D u+1F3FD🙋🏽‍♂ u+1F64B u+1F3FD u+200D u+2642🙋🏽‍♀ u+1F64B u+1F3FD u+200D u+2640🤚 u+1F91A🙏 u+1F64F u+270D🙋‍♂ u+1F64B u+200D u+2642🙋‍♀ u+1F64B u+200D u+2640🤚🏻 u+1F91A u+1F3FB🤚🏼 u+1F91A u+1F3FC🤚🏾 u+1F91A u+1F3FE🤚🏿 u+1F91A u+1F3FF👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👇🏽 u+1F447 u+1F3FD👍🏽 u+1F44D u+1F3FD👎🏽 u+1F44E u+1F3FD🙏🏻 u+1F64F u+1F3FB🙏🏼 u+1F64F u+1F3FC🙏🏾 u+1F64F u+1F3FE🙏🏿 u+1F64F u+1F3FF✍🏻 u+270D u+1F3FB✍🏼 u+270D u+1F3FC✍🏾 u+270D u+1F3FE✍🏿 u+270D u+1F3FF🙋🏻‍♂ u+1F64B u+1F3FB u+200D u+2642🙋🏼‍♂ u+1F64B u+1F3FC u+200D u+2642🙋🏾‍♂ u+1F64B u+1F3FE u+200D u+2642🙋🏿‍♂ u+1F64B u+1F3FF u+200D u+2642🙋🏻‍♀ u+1F64B u+1F3FB u+200D u+2640🙋🏼‍♀ u+1F64B u+1F3FC u+200D u+2640🙋🏾‍♀ u+1F64B u+1F3FE u+200D u+2640🙋🏿‍♀ u+1F64B u+1F3FF u+200D u+2640👩🏽‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏽 u+1F46D u+1F3FD👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👨🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏽 u+1F46C u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD🤭 u+1F92D👆 u+1F446👇 u+1F447👍 u+1F44D👎 u+1F44E👭 u+1F46D👬 u+1F46C🤏🏽 u+1F90F u+1F3FD👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👍🏿 u+1F44D u+1F3FF👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏼 u+1F44E u+1F3FC👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👎🏿 u+1F44E u+1F3FF🤦🏽 u+1F926 u+1F3FD👭🏻 u+1F46D u+1F3FB👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👭🏿 u+1F46D u+1F3FF👬🏻 u+1F46C u+1F3FB👨🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👬🏼 u+1F46C u+1F3FC👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👬🏿 u+1F46C u+1F3FF🙆🏽‍♂ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2642🙆🏽‍♀ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2640🙆‍♂ u+1F646 u+200D u+2642🙆‍♀ u+1F646 u+200D u+2640👋🏽 u+1F44B u+1F3FD✋🏽 u+270B u+1F3FD🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🙅🏽‍♂ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2642🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙆🏻‍♂ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2642🙆🏼‍♂ u+1F646 u+1F3FC u+200D u+2642🙆🏾‍♂ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2642🙆🏿‍♂ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2642🙆🏻‍♀ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2640🙆🏼‍♀ u+1F646 u+1F3FC u+200D u+2640🙆🏾‍♀ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2640🙆🏿‍♀ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2640🤏🏻 u+1F90F u+1F3FB🤏🏼 u+1F90F u+1F3FC🤏🏾 u+1F90F u+1F3FE🤏🏿 u+1F90F u+1F3FF🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏾 u+1F926 u+1F3FE🤦🏿 u+1F926 u+1F3FF👋 u+1F44B u+270B🤟 u+1F91F🤘 u+1F918🙅‍♂ u+1F645 u+200D u+2642🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640👋🏻 u+1F44B u+1F3FB👋🏼 u+1F44B u+1F3FC👋🏾 u+1F44B u+1F3FE👋🏿 u+1F44B u+1F3FF✋🏻 u+270B u+1F3FB✋🏼 u+270B u+1F3FC✋🏾 u+270B u+1F3FE✋🏿 u+270B u+1F3FF✌🏽 u+270C u+1F3FD🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF🤙🏽 u+1F919 u+1F3FD👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👉🏽 u+1F449 u+1F3FD🖕🏽 u+1F595 u+1F3FD☝🏽 u+261D u+1F3FD👊🏽 u+1F44A u+1F3FD🙅🏻‍♂ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2642🙅🏼‍♂ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2642🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640 u+270C🤞 u+1F91E🤙 u+1F919👈 u+1F448👉 u+1F449🖕 u+1F595 u+261D👊 u+1F44A🤝 u+1F91D🐘 u+1F418🧤 u+1F9E4✌🏻 u+270C u+1F3FB✌🏼 u+270C u+1F3FC✌🏾 u+270C u+1F3FE✌🏿 u+270C u+1F3FF🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🤙🏻 u+1F919 u+1F3FB🤙🏼 u+1F919 u+1F3FC🤙🏾 u+1F919 u+1F3FE🤙🏿 u+1F919 u+1F3FF👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏼 u+1F595 u+1F3FC🖕🏾 u+1F595 u+1F3FE🖕🏿 u+1F595 u+1F3FF☝🏻 u+261D u+1F3FB☝🏼 u+261D u+1F3FC☝🏾 u+261D u+1F3FE☝🏿 u+261D u+1F3FF👊🏻 u+1F44A u+1F3FB👊🏼 u+1F44A u+1F3FC👊🏾 u+1F44A u+1F3FE👊🏿 u+1F44A u+1F3FF🌛 u+1F31B🌜 u+1F31C🔏 u+1F50F🌓 u+1F313🔝 u+1F51D💠 u+1F4A0🧑🏽‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2695🚼 u+1F6BC🛀🏽 u+1F6C0 u+1F3FD🤠 u+1F920🛀 u+1F6C0 u+26B1🤲🏽 u+1F932 u+1F3FD👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695🧑🏽‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F393🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🛀🏻 u+1F6C0 u+1F3FB🛀🏼 u+1F6C0 u+1F3FC🛀🏾 u+1F6C0 u+1F3FE🛀🏿 u+1F6C0 u+1F3FF u+270A💁 u+1F481💁‍♂ u+1F481 u+200D u+2642💁‍♀ u+1F481 u+200D u+2640💁🏻 u+1F481 u+1F3FB💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏽 u+1F481 u+1F3FD💁🏾 u+1F481 u+1F3FE💁🏿 u+1F481 u+1F3FF💁🏻‍♂ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2642💁🏼‍♂ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2642💁🏽‍♂ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2642💁🏾‍♂ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2642💁🏿‍♂ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2642💁🏻‍♀ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2640💁🏼‍♀ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2640💁🏽‍♀ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2640💁🏾‍♀ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2640💁🏿‍♀ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2640🖖 u+1F596🙅 u+1F645🙆 u+1F646🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF✊🏻 u+270A u+1F3FB✊🏼 u+270A u+1F3FC✊🏽 u+270A u+1F3FD✊🏾 u+270A u+1F3FE✊🏿 u+270A u+1F3FF🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙅🏽 u+1F645 u+1F3FD🙅🏾 u+1F645 u+1F3FE🙅🏿 u+1F645 u+1F3FF🙆🏻 u+1F646 u+1F3FB🙆🏼 u+1F646 u+1F3FC🙆🏽 u+1F646 u+1F3FD🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF
 • चीनी

   u+624B u+8C61 u+8ECA u+8F66 u+7259 u+70DF u+7159 u+98DB u+5DE6 u+5F79 u+638C u+7515 u+8349 u+91DD u+3E94 u+5074 u+5B57 u+65B9 u+7B46 u+920E u+9264 u+4D9C u+4E4C u+70CF u+39B4 u+39D7 u+3C88 u+6309 u+63D0 u+2E98⼿ u+2F3F u+3499 u+3555 u+39D5 u+39DA u+39EB u+3A00 u+3A04 u+3A2E u+3A57 u+3A5B u+3A65 u+3A66 u+3A68 u+3A9C u+3A9E u+3AAC u+3C72 u+3CC2 u+428E u+429E u+42D8 u+4302 u+46D4 u+4785 u+49EC u+4B64 u+4C1A u+4D7E u+4ED8 u+4F4B u+5535 u+5782 u+57C0 u+57F7 u+5E80 u+624C u+6267 u+626A u+629F u+62D2 u+6308 u+636B u+6390 u+63A9 u+63C9 u+63D7 u+63DD u+63DE u+63E1 u+63E6 u+63EA u+63EB u+6400 u+6407 u+640E u+6415 u+6426 u+643A u+643E u+6440 u+6441 u+6470 u+6476 u+6478 u+647B u+648D u+649F u+64F5 u+6519 u+651C u+6541 u+7275 u+727D u+7D39 u+7E73 u+7F34 u+8CBD u+8D3B u+8F26 u+8F87 u+9012 u+9013 u+905E u+9397 u+9403 u+94D9 u+995D u+F998𢬿 u+22B3F𢭃 u+22B43𣚕 u+23695
 • लैटिन

   u+A725
 • हंगुल

   u+C190 u+B8E9 u+C67C
 • काना

   u+3066
 • यी

   u+A1C7