izdelek Tabela znakov Unicode

 • Drugi znaki

  🧈 u+1F9C8
 • simbol

   u+220F u+2240 u+22C9 u+22CA u+22CB u+22CC u+29E2 u+2A2F u+2A32 u+2A33 u+2A3C u+2A3D u+2A50
 • kitajščina

   u+7A4D u+7523 u+4EA7 u+54C1 u+7522 u+79EF u+7519𠯮 u+20BEE
 • grščina

  π u+3C0