mehanska napetost Tabela znakov Unicode

 • kitajščina

   u+58F0 u+539A u+7F6E u+9686 u+529B
 • simbol

  ʹ u+2B9ˌ u+2CC u+2729 u+A720 u+A721
 • grščina

  σ u+3C3τ u+3C4
 • Drugi znaki

   u+0951 u+0952