opazovalka Tabela znakov Unicode

  • Drugi znaki

     u+23FF