два часа Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🕑 u+1F551