открытый зонт Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

     u+2602