три тридцать Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🕞 u+1F55E