cachecol Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🧣 u+1F9E3
  • Tiếng Trung

     u+3835 u+3839 u+383E u+3869