flecha back Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🔙 u+1F519