ilta Bảng ký tự Unicode

 • biểu tượng cảm xúc

  🌆 u+1F306🌇 u+1F307🌃 u+1F303🌉 u+1F309
 • biểu tượng

   u+100A u+32B0🝯 u+1F76F🝰 u+1F770
 • con số

   u+0C7C u+0C7D u+0C7E
 • Tiếng Trung

   u+5BB5 u+6669 u+5915 u+665A u+591C u+4E01 u+66AE u+5076 u+52FB u+5300 u+53CC u+5747 u+65F0 u+8FD8 u+8FDE u+9023 u+9084 u+90FD u+96D9 u+9F4A u+9F50 u+4E00 u+8FC4宿 u+5BBF u+6666 u+6C50 u+4EB1 u+375B u+2F23 u+98E7 u+98F1 u+2EEB u+2EEC u+2FD1 u+3560 u+35AD u+3A0D u+3BCA u+3ED2 u+3F66 u+4E9D u+5C19 u+5C1A u+5E73 u+5E75 u+6108 u+6589 u+67AC u+867D u+96D6 u+F99A𠊧 u+202A7 u+35A1 u+375C u+3760 u+3764 u+3AFA u+3CB5 u+3E90 u+4449 u+48F2 u+4916 u+4962 u+51A5 u+5D26 u+63AB u+7360 u+7CAA u+7CDE u+9704 u+9D7C
 • tiếng latinh

  s u+73i u+69ö u+F6
 • Cyrillic

  и u+438ч u+447і u+456
 • hangul

   u+B3C4 u+B9CC u+BC24
 • kana

   u+3088 u+3082
 • Tiếng Hy Lạp

  α u+3B1
 • Tiếng Syriac

  ܘ u+718