kripton Bảng ký tự Unicode

  • Tiếng Trung

     u+6C2A