mayor Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🧓 u+1F9D3👴 u+1F474👵 u+1F475🧓🏻 u+1F9D3 u+1F3FB🧓🏼 u+1F9D3 u+1F3FC🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD🧓🏾 u+1F9D3 u+1F3FE🧓🏿 u+1F9D3 u+1F3FF👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF
  • Tiếng Trung

     u+5E02 u+8857 u+592B u+5973 u+59BB u+9322 u+9577 u+5927 u+8359 u+8598 u+9BDB u+9CB7
  • tiếng latinh

    a u+61i u+69v u+76b u+62