mlin Bảng ký tự Unicode

  • Tiếng Trung

     u+574A u+783B u+7859 u+78D1 u+7931 u+7932 u+9291 u+94E3 u+5382 u+6587 u+426A u+53B0 u+5EE0𤮨 u+24BA8
  • biểu tượng

     u+20A5