oreja con audífono Bảng ký tự Unicode

  • Nhân vật khác

    🦻 u+1F9BB
  • biểu tượng cảm xúc

    🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF