patins de gelo Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

     u+26F8