proteção para os olhos Bảng ký tự Unicode

  • Nhân vật khác

    🥽 u+1F97D