télescope Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🔭 u+1F52D
  • Tiếng Trung

     u+661F u+6708 u+4ED8 u+526F u+90E8
  • tiếng latinh

    o u+6F