tête qui explose Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🤯 u+1F92F