zipper-mouth face Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🤐 u+1F910