étoile à 6 branches Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🔯 u+1F52F